Contactformulier

Algemene voorwaarden

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden
(“de Verkoopsvoorwaarden”) zijn van toepassing
op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de
onderneming geïdentificeerd op de factuur of orderbevestiging
als verkoper of als leverancier van diensten
(“de Verkoper”) enerzijds en anderzijds de koper of
afnemer van diensten (“de Koper”). Zij zijn tevens van
toepassing op elk aanbod door de Verkoper gedaan en
op elke bestelling voor goederen of diensten die bij de
Verkoper geplaatst wordt.
2. De bepalingen en voorwaarden van de Verkoper
hebben voorrang op en sluiten de toepassing van bepalingen
en voorwaarden van de Koper uit.
3. Aanbiedingen of verkoopsbeloften uitgaande van
de vertegenwoordigers van de Verkoper, verbinden
de Verkoper pas nadat de Verkoper deze schriftelijk
heeft bevestigd per post of per e-mail. Een plaatsing
van een bestelling bij de Verkoper door de Koper bindt
de Koper overeenkomstig deze Verkoopsvoorwaarden.
De schriftelijke bevestiging, uitgaande van de Verkoper,
van een dergelijke bestelling maakt de overeenkomst
tegenstelbaar aan de Verkoper.
4. De facturen van de Verkoper zijn betaalbaar op
diens maatschappelijke zetel. Zulks is eveneens het
geval wanneer de Verkoper een wissel op de Koper
trekt.
5. De Verkoper behoudt zich het recht voor een forfaitair
bedrag aan de Koper in rekening te brengen ter
vergoeding van bijkomende kosten en uitgaven van
het vervoer van de goederen over bepaalde aan een
kilometerheffing onderworpen wegen van het Belgisch
grondgebied, zulks ongeacht de afstand van het daadwerkelijk
verrichte vervoer. De Verkoper behoudt zich
het recht voor de goederen te vervoeren via de door
hem gekozen route.
6. De bestelling wordt enkel uitgevoerd na betaling
van een voorschot van 30% van de totale factuurprijs.
Het saldo is contant betaalbaar bij levering, behoudens
andersluidend beding.
7. Elke - zelfs gedeeltelijk- onbetaalde factuur,
brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling
de toepasselijkheid mee van een forfaitair
schadebeding van 15% met een minimum van 250,00
EUR per factuur. Bovendien zal elke onbetaalde factuur,
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling,
een intrest opbrengen a rato van 1 % per
maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige
intrest opbrengende maand wordt beschouwd
8. In geval van niet-naleving door de Koper, zelfs
gedeeltelijk, van de tussen partijen overeengekomen
betalingsmodaliteiten, alsmede in geval van het niet
verrichten van één betaling binnen de aldus overeengekomen
termijn, zelfs met één dag respijt, zal het
geheel van de niet-vervallen facturen onmiddellijk, van
rechtswege en zonder ingebrekestelling, opeisbaar
worden, welke ook de vooraf overeengekomen betalingsvoorwaarden
waren.
9. De goederen reizen op risico van de bestemmeling,
zelfs indien ze franco verzonden worden.
10. Het is de plicht van de Koper om onmiddellijk bij
levering (i) de goederen te keuren op zichtbare gebreken,
(ii) de geleverde hoeveelheid te controleren. Iedere
gebeurlijke niet-overeenstemming dient op het ogenblik
van de levering gemeld te worden. Elke betwisting
uitgaande van de Koper betreffende kwaliteit of hoeveelheid
zal, op straffe van verval, slechts in aanmerking
worden genomen indien ze schriftelijk en binnen
48 uren na levering wordt gedaan. Bij bewerking van
de goederen door de Koper, verliest hij elk recht op
betwisting.
11. De Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
meer voor verborgen gebreken 6 maanden na
datum van levering.
12. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding,
worden de leveringstermijnen ten zuivere indicatieve
titel vermeld en verbinden zij de Verkoper niet. De
vertraging in de levering kan onder geen enkel beding
aanleiding geven tot annulering van de bestelling, noch
tot schadevergoeding in hoofde van de Koper.
13. De Koper zal de goederen toevertrouwd aan de
Verkoper voor behandeling, bewerking en/of verwerking
o.a. verzekeren tegen brand, bliksem, ontploffing,
neerstorten van vliegtuigen, stormschade, waterschade,
overstroming en inbraak en aanverwante kosten
(ophaling, opruiming, …); met inbegrip van afstand
van verhaal uitgaande van de verzekeraars ten aanzien
van de Verkoper en ten aanzien van alle andere derden.
Behoudens andersluidend beding verblijven dergelijke
goederen te allen tijde bij de Verkoper op risico van de
Koper. De Verkoper heeft een retentierecht evenals een
pandrecht over dergelijke goederen, overeenkomstig
de Wet van 5 mei 1872 betreffende het handelspand,
voor alle huidige en toekomstige vorderingen van de
Verkoper op de Koper.
14. Elk geval van overmacht, mits het door de Verkoper
wordt ingeroepen, bevrijdt de Verkoper van zijn
verplichtingen. In geen geval kan de Koper de overeenkomst
beëindigen, tenzij de overmacht behoorlijk
vastgesteld werd. In dit geval kan de Koper de Verkoper
geenszins de eventuele prijsvermeerderingen
voortvloeiende uit bestellingen bij derden geplaatst ten
laste leggen.
15. In geval van onvoorziene omstandigheden en/
of een fundamentele wijziging die ertoe leidt dat één
of meerdere van de verbintenissen die uit de overeenkomst
voortvloeien onredelijk zwaar worden voor
de Verkoper, verbinden de Verkoper en de Koper zich
ertoe om overleg te plegen teneinde de overeenkomst
aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Bij
gebreke aan akkoord tussen partijen binnen de 15 dagen
na de vraag tot aanpassing van de Verkoper, zal de
Verkoper de mogelijkheid hebben om de overeenkomst
te beëindigen zonder schadeloosstelling. De beëindiging
dient te gebeuren bij aangetekende brief.
16. Bij insolventie van één van de partijen, of eender
welke andere situatie van samenloop, worden de
wederzijdse schulden en schuldvorderingen van partijen
gecompenseerd tot het netto resultaat van deze
schuldvergelijking en/of - verrekening, dat door de ene
of de andere verschuldigd zal zijn. De netting of compensatie
zal gebaseerd zijn op enerzijds de facturatie
zelf en anderzijds de correspondentie en details die per
brief, fax of e-mail tussen de respectievelijke administraties
van partijen worden uitgewisseld, waarbij zij er
zich toe verbinden de compensaties in hun boekhouding
nauwgezet bij te houden en hun overboekingsopdrachten
in een up-to-date systeem in te voeren en
bij te werken. De Verkoper en de Koper komen overeen
dat ingevolge de netting of compensatie, ongeacht of
het netto saldo betaald is of niet, de gecompenseerde
verbintenissen voor het overige uitdoven en teniet
gaan. De partij die gerechtigd is op het netto saldo
beschikt aldus nog alleen over een vordering voor dit
netto saldo.
17. De goederen blijven eigendom van de Verkoper tot
op het ogenblik van algehele betaling ervan door de
Koper. Het risico op de goederen wordt aan de Koper
overgedragen vanaf de totstandkoming van de overeenkomsten.
De gedane voorschotten zullen behouden
blijven teneinde eventuele verliezen op voortverkoop te
dekken. Het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper
doorstaat de samenloop zoals bepaald in het vorig
artikel.
18. Zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een overeenkomst,
heeft de Verkoper het recht, wanneer het krediet
van de Koper verzwakt, de door de Verkoper nodig
geachte waarborgen, tot een goede uitvoering van de
genomen verbintenissen, van de Koper te eisen. De
weigering hiermee in te stemmen door de Koper geeft
de Verkoper het recht de overeenkomst in het geheel
of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op schadevergoeding
voor de Koper. Hetzelfde geldt in geval van
wanbetaling, zelfs gedeeltelijk door de Koper binnen de
vastgestelde termijn.
19. De goederen die het voorwerp uitgemaakt hebben
van een orderbevestiging, moeten afgenomen worden
binnen de vastgestelde termijn en bij niet-afname
behoudt de Verkoper zich het recht voor de verkoop
geheel of gedeeltelijk te verbreken of de Koper te
verplichten levering te nemen zonder dat de Verkoper
het recht op schadevergoeding verliest in elk van deze
gevallen.
20. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in elk geval
beperkt tot de aangetoonde directe schade van de
Koper en beloopt maximaal het bedrag van de factuur
excl. BTW. De Verkoper kan geenszins aansprakelijk
worden gehouden voor indirecte schade (hierin begrepen
in- en uitbouwkosten van de geleverde goederen
of diensten), gederfde winst en gevolgschade.
21. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor schade
ten gevolge van beschadigingen tijdens het transport
van de goederen, foutieve of nalatige behandeling door
vertegenwoordigers van de Koper en derden, schade
veroorzaakt door vertraging door derden.
22. De vorderingen, andere dan die voorzien onder
artikels 11 en 12, tegen de Verkoper verjaren alleszins
na het verstrijken van een jaar na de levering.
23. Het niet aandringen door de Verkoper op om het
even welk recht zoals bepaald in deze Voorwaarden
of de wet of zoals anderszins overeengekomen tussen
partijen kan niet geïnterpreteerd worden als een
afstand van zulk recht, tenzij zulke afstand door de
Verkoper expliciet en schriftelijk gedaan werd.
24. De rechtbank van koophandel te Gent afdeling
Gent is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van
eventuele betwistingen. Uitsluitend het Belgisch recht
is van toepassing. De toepassing van het Verdrag van
Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken, goedgekeurd
door de Wet 4 september 1996, B.S. 1 juli 1997,
is uitdrukkelijk uitgesloten.
 
 
1. Les présentes conditions générales de vente (les
“Conditions Générales de Vente”) sont applicables
à tout accord conclu entre la société identifiée sur la
facture ou la confirmation de commande en tant que
vendeur ou fournisseur de services (le “Vendeur”)
d’une part et l’acheteur ou le destinataire de services
(l’“Acheteur”) d’autre part. Elles s’appliquent également
à toute offre faite par le Vendeur et toute commande
de biens ou de services effectuée auprès du
Vendeur.
2. Les termes et conditions du Vendeur prévalent
et excluent l’application des termes et conditions de
l’Acheteur.
3. Les offres et engagements de vente dans le chef
des représentants du Vendeur ne lient le Vendeur
qu’après que le Vendeur les ait confirmés par écrit par
la poste ou par e-mail. Le placement d’une commande
par l’Acheteur auprès du Vendeur lie l’Acheteur conformément
aux présentes Conditions Générales de Vente.
La confirmation écrite d’une telle commande par le
Vendeur rend l’accord opposable au Vendeur.
4. Les factures du Vendeur sont payables à son siège
social. Tel est également le cas lorsque le Vendeur a
une lettre de change à l’égard de l’Acheteur.
5. Le Vendeur se réserve le droit de facturer une
somme forfaitaire à l’Acheteur afin compenser les
coûts et les dépenses supplémentaires pour le transport
de marchandises sur certaines voies dans le territoire
belge soumises à une tarification routière, quelle
que soit la distance de transport effectivement parcourue.
Le Vendeur se réserve le droit de transporter les
marchandises via l’itinéraire qu’il aura choisi.
6. La commande ne sera effectuée qu’après réception
d’un acompte de 30% du montant total de la
facture. Le solde est payable au comptant lors de la
livraison, sauf stipulations contraires.
7. Chaque facture impayée (même partiellement) à
l’échéance, engendrera de plein droit et sans mise en
demeure préalable l’application d’une clause pénale
forfaitaire de 15 % avec un minimum de 250,- euros
par facture. En outre, chaque facture impayée engendrera
de plein droit et sans mise en demeure préalable
un intérêt de 1 % par mois; chaque mois commencé
étant considéré en tant que tel comme un mois générant
des intérêts.
8. En cas de non-respect, même partiel, par l’Acheteur,
des conditions de paiement convenues ainsi qu’en
cas de dépassement d’une échéance, fût-ce d’un seul
jour, toutes les factures non échues deviendront de
plein droit et sans mise en demeure, immédiatement
exigibles quelles qu’aient pu être les conditions de
paiement convenues antérieurement.
9. Les marchandises, même expédiées franco, sont
transportées aux risques et périls du destinataire.
10. Il est du devoir de l’Acheteur lors de la livraison
des marchandises de vérifier immédiatement (i) si les
marchandises sont entachées de défauts visibles et (ii)
si la quantité fournie est exacte. Tout problème de nonconformité
doit être signalé au moment de la livraison.
Aucune réclamation qualitative ou quantitative de
l’Acheteur ne sera prise en considération si elle n’est
pas formulée par écrit dans les 48 heures de la livraison.
L’Acheteur perd tout droit de contester lorsqu’il
transforme les marchandises, de quelque manière que
ce soit.
11. Le Vendeur décline toute responsabilité pour les
vices cachés 6 mois après la date de livraison.
12. Sauf disposition contraire expresse, les délais de
livraison sont donnés à titre purement indicatif et ne
lient en aucun cas le Vendeur. Le retard dans la livraison
ne peut en aucun cas donner lieu à l’annulation de
la commande ou à une compensation au bénéfice de
l’Acheteur.
13. L’Acheteur assurera les marchandises confiées au
Vendeur en vue de traitement, préparation et/ou transformation,
entre autres contre le feu, la foudre, les explosions,
les accidents, dégâts suite à une tempête, les
dégâts des eaux, les inondations et les cambriolages et
les coûts connexes (collecte, élimination, ...); y compris
l’abandon de recours par les assureurs à l’égard du
Vendeur et par rapport à tout autre tiers. Sauf disposition
contraire, ces marchandises restent à tout moment
auprès du Vendeur au risque de l’Acheteur. Le Vendeur
a un droit de rétention et un privilège sur ces marchandises,
conformément à la loi du 5 mai 1872 relative au
gage, dans le cadre de toutes les demandes actuelles
et futures du Vendeur à l’égard de l’Acheteur.
14. Tout cas de force majeure libère le Vendeur de
ses obligations si celui-ci en fait état. En aucun cas
l’Acheteur ne pourra résilier le contrat sauf si la force
majeure est dûment constatée. Dans ce cas, l’Acheteur
ne pourra faire supporter au Vendeur les surcoûts
éventuels d’une commande passée auprès d’un tiers.
15. En cas de survenance d’événements imprévisibles
et/ou de modification fondamentale des circonstances
imposant au Vendeur une charge inéquitable découlant
de la présente convention, le Vendeur et l’Acheteur se
consulteront afin d’ajuster le contrat aux circonstances
modifiées. A défaut d’accord des parties dans un délai
de 15 jours à compter de la demande d’adaptation du
Vendeur, le Vendeur aura la faculté de mettre fin au
contrat, sans indemnité, pour autant que cela ait lieu
par lettre recommandée.
16. En cas d’insolvabilité d’une des parties, ou toute
autre situation de concours, les dettes et les créances
mutuelles seront compensées. Le solde net de cette
compensation et/ou de ce règlement sera dû par l’une
ou l’autre partie. Le netting ou la compensation sera
basée sur la facturation et la correspondance et détails
communiqués par lettre, fax ou e-mail entre les administrations
des parties, qui ont l’obligation de suivre
minutieusement les compensations dans leur comptabilité
et d’introduire et compléter les ordres de transfert
dans un système actuel. Le Vendeur et l’Acheteur
conviennent que suite à un netting ou une compensation,
indépendamment d’un paiement ou non du solde
dû, les obligations compensées s’éteindront pour ce
qui reste. Dès lors, la partie titulaire du solde net disposera
seulement d’une créance à l’encontre de l’autre
partie pour ce solde net.
17. Les marchandises restent la propriété du Vendeur
jusqu’au moment de leur paiement intégral par
l’Acheteur. Le risque lié à la marchandise est transféré
à l’Acheteur à partir de la conclusion du contrat. Les
avances payées seront conservées pour couvrir les
pertes sur la vente future. La réserve de propriété
du Vendeur ne subit pas les effets de la situation de
concours prévue à l’article précédent.
18. Même après l’exécution partielle d’un contrat, le
Vendeur a le droit, si le crédit de l’acheteur s’affaibli,
d’exiger de l’Acheteur les garanties estimées nécessaires
par le Vendeur en vue de l’exécution correcte
des engagements pris. Le refus de l’Acheteur d’accepter
cela donne au Vendeur le droit de résilier le
contrat en tout ou en partie, sans compensation pour
l’Acheteur. Ce qui précède vaut également en cas de
défaut de paiement, même en partie, dans le chef de
l’Acheteur dans les délais impartis.
19. Les marchandises qui ont fait l’objet d’une confirmation
de commande, doivent être prises dans le délai
imparti. Dans le cas où ces marchandises ne sont pas
retirées à temps, le Vendeur se réserve le droit de résilier
en tout ou partie la vente, ou d’exiger de l’Acheteur
que celui-ci vienne prendre la livraison sans toutefois
perdre le droit à une indemnisation dans chacun de ces
cas.
20. La responsabilité du Vendeur est en tout cas limitée
aux dommages directs prouvés par l’Acheteur et
ne peut pas dépasser le montant maximal de la facture
hors TVA. Le Vendeur ne peut en aucun cas être tenu
responsable des dommages indirects (y compris les
frais d’installation ainsi que les frais de démolition des
biens ou services livrés), de la perte de profits et de
toute autre dommage indirect.
21. Le Vendeur n’est pas responsable des dommages
résultant d’endommagements pendant le transport des
marchandises, d’un traitement incorrect ou négligent
par les représentants de l’Acheteur et de tiers, ni des
dommages causés par le retard par des tiers.
22. Les demandes, autres que celles prévues aux articles
11 et 12, à l’encontre du Vendeur se prescrivent
en tout cas après l’expiration d’un an après la livraison.
23. Le fait que le Vendeur n’insiste pas sur un quelconque
droit prévu dans les présentes Conditions
Générales de Vente ou sur tout accord entre parties
ne peut pas être interprété comme une renonciation
à ce droit, à moins que cette renonciation ait été faite
explicitement et par écrit par le Vendeur .
24. Le Tribunal de Commerce de Gand, Division Gand
a compétence exclusive pour régler les différends
éventuels. Seul le droit belge est applicable. L’application
de la Convention de Vienne du 11 Avril 1980 sur la
vente internationale de marchandises, approuvée par
la loi du 4 septembre 1996, M.B. 1er juillet 1997, est
expressément exclue.
ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Snelle offerte

Gebruik onderstaand formulier om direct een offerte aan te vragen voor dit product