Algemene voorwaarden

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (“de Verkoopsvoorwaarden”) zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen de onderneming geïdentificeerd op de factuur of orderbevestiging als verkoper of als leverancier van diensten (“de Verkoper”) enerzijds en anderzijds de koper of afnemer van diensten (“de Koper”). Zij zijn tevens van toepassing op elk aanbod door de Verkoper gedaan en op elke bestelling voor goederen of diensten die bij de Verkoper geplaatst wordt.

2. De bepalingen en voorwaarden van de Verkoper hebben voorrang op en sluiten de toepassing van bepalingen en voorwaarden van de Koper uit.

3. Aanbiedingen of verkoopsbeloften uitgaande van de vertegenwoordigers van de Verkoper, verbinden de Verkoper pas nadat de Verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd per post of per e-mail. Een plaatsing van een bestelling bij de Verkoper door de Koper bindt de Koper overeenkomstig deze Verkoopsvoorwaarden. De schriftelijke bevestiging, uitgaande van de Verkoper, van een dergelijke bestelling maakt de overeenkomst tegenstelbaar aan de Verkoper.

4. De facturen van de Verkoper zijn betaalbaar op diens maatschappelijke zetel. Zulks is eveneens het geval wanneer de Verkoper een wissel op de Koper trekt.

5. De Verkoper behoudt zich het recht voor een forfaitair bedrag aan de Koper in rekening te brengen ter vergoeding van bijkomende kosten en uitgaven van het vervoer van de goederen over bepaalde aan een kilometerheffing onderworpen wegen van het Belgisch grondgebied, zulks ongeacht de afstand van het daadwerkelijk verrichte vervoer. De Verkoper behoudt zich het recht voor de goederen te vervoeren via de door hem gekozen route.

6. De bestelling wordt enkel uitgevoerd na betaling van een voorschot van 30% van de totale factuurprijs. Het saldo is contant betaalbaar bij levering, behoudens andersluidend beding.

7. Elke - zelfs gedeeltelijk- onbetaalde factuur, brengt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de toepasselijkheid mee van een forfaitair schadebeding van 15% met een minimum van 250,00 EUR per factuur. Bovendien zal elke onbetaalde factuur, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een intrest opbrengen a rato van 1 % per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige intrest opbrengende maand wordt beschouwd

8. In geval van niet-naleving door de Koper, zelfs gedeeltelijk, van de tussen partijen overeengekomen betalingsmodaliteiten, alsmede in geval van het niet verrichten van één betaling binnen de aldus overeengekomen termijn, zelfs met één dag respijt, zal het geheel van de niet-vervallen facturen onmiddellijk, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, opeisbaar worden, welke ook de vooraf overeengekomen betalingsvoorwaarden waren.

9. De goederen reizen op risico van de bestemmeling, zelfs indien ze franco verzonden worden.

10. Het is de plicht van de Koper om onmiddellijk bij levering (i) de goederen te keuren op zichtbare gebreken, (ii) de geleverde hoeveelheid te controleren. Iedere gebeurlijke niet-overeenstemming dient op het ogenblik van de levering gemeld te worden. Elke betwisting uitgaande van de Koper betreffende kwaliteit of hoeveelheid zal, op straffe van verval, slechts in aanmerking worden genomen indien ze schriftelijk en binnen 48 uren na levering wordt gedaan. Bij bewerking van de goederen door de Koper, verliest hij elk recht op betwisting.

11. De Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid meer voor verborgen gebreken 6 maanden na datum van levering.

12. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding, worden de leveringstermijnen ten zuivere indicatieve titel vermeld en verbinden zij de Verkoper niet. De vertraging in de levering kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot annulering van de bestelling, noch tot schadevergoeding in hoofde van de Koper.

13. De Koper zal de goederen toevertrouwd aan de Verkoper voor behandeling, bewerking en/of verwerking o.a. verzekeren tegen brand, bliksem, ontploffing, neerstorten van vliegtuigen, stormschade, waterschade, overstroming en inbraak en aanverwante kosten (ophaling, opruiming, …); met inbegrip van afstand van verhaal uitgaande van de verzekeraars ten aanzien van de Verkoper en ten aanzien van alle andere derden. Behoudens andersluidend beding verblijven dergelijke goederen te allen tijde bij de Verkoper op risico van de Koper. De Verkoper heeft een retentierecht evenals een pandrecht over dergelijke goederen, overeenkomstig de Wet van 5 mei 1872 betreffende het handelspand, voor alle huidige en toekomstige vorderingen van de Verkoper op de Koper.

14. Elk geval van overmacht, mits het door de Verkoper wordt ingeroepen, bevrijdt de Verkoper van zijn verplichtingen. In geen geval kan de Koper de overeenkomst beëindigen, tenzij de overmacht behoorlijk vastgesteld werd. In dit geval kan de Koper de Verkoper geenszins de eventuele prijsvermeerderingen voortvloeiende uit bestellingen bij derden geplaatst ten laste leggen.

15. In geval van onvoorziene omstandigheden en/ of een fundamentele wijziging die ertoe leidt dat één of meerdere van de verbintenissen die uit de overeenkomst voortvloeien onredelijk zwaar worden voor de Verkoper, verbinden de Verkoper en de Koper zich ertoe om overleg te plegen teneinde de overeenkomst aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. Bij gebreke aan akkoord tussen partijen binnen de 15 dagen na de vraag tot aanpassing van de Verkoper, zal de Verkoper de mogelijkheid hebben om de overeenkomst te beëindigen zonder schadeloosstelling. De beëindiging dient te gebeuren bij aangetekende brief.

16. Bij insolventie van één van de partijen, of eender welke andere situatie van samenloop, worden de wederzijdse schulden en schuldvorderingen van partijen gecompenseerd tot het netto resultaat van deze schuldvergelijking en/of - verrekening, dat door de ene of de andere verschuldigd zal zijn. De netting of compensatie zal gebaseerd zijn op enerzijds de facturatie zelf en anderzijds de correspondentie en details die per brief, fax of e-mail tussen de respectievelijke administraties van partijen worden uitgewisseld, waarbij zij er zich toe verbinden de compensaties in hun boekhouding nauwgezet bij te houden en hun overboekingsopdrachten in een up-to-date systeem in te voeren en bij te werken. De Verkoper en de Koper komen overeen dat ingevolge de netting of compensatie, ongeacht of het netto saldo betaald is of niet, de gecompenseerde verbintenissen voor het overige uitdoven en teniet gaan. De partij die gerechtigd is op het netto saldo beschikt aldus nog alleen over een vordering voor dit netto saldo.

17. De goederen blijven eigendom van de Verkoper tot op het ogenblik van algehele betaling ervan door de Koper. Het risico op de goederen wordt aan de Koper overgedragen vanaf de totstandkoming van de overeenkomsten. De gedane voorschotten zullen behouden blijven teneinde eventuele verliezen op voortverkoop te dekken. Het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper doorstaat de samenloop zoals bepaald in het vorig artikel.

18. Zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een overeenkomst, heeft de Verkoper het recht, wanneer het krediet van de Koper verzwakt, de door de Verkoper nodig geachte waarborgen, tot een goede uitvoering van de genomen verbintenissen, van de Koper te eisen. De weigering hiermee in te stemmen door de Koper geeft de Verkoper het recht de overeenkomst in het geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op schadevergoeding voor de Koper. Hetzelfde geldt in geval van wanbetaling, zelfs gedeeltelijk door de Koper binnen de vastgestelde termijn.

19. De goederen die het voorwerp uitgemaakt hebben van een orderbevestiging, moeten afgenomen worden binnen de vastgestelde termijn en bij niet-afname behoudt de Verkoper zich het recht voor de verkoop geheel of gedeeltelijk te verbreken of de Koper te verplichten levering te nemen zonder dat de Verkoper het recht op schadevergoeding verliest in elk van deze gevallen.

20. De aansprakelijkheid van de Verkoper is in elk geval beperkt tot de aangetoonde directe schade van de Koper en beloopt maximaal het bedrag van de factuur excl. BTW. De Verkoper kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor indirecte schade (hierin begrepen in- en uitbouwkosten van de geleverde goederen of diensten), gederfde winst en gevolgschade.

21. De Verkoper is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van beschadigingen tijdens het transport van de goederen, foutieve of nalatige behandeling door vertegenwoordigers van de Koper en derden, schade veroorzaakt door vertraging door derden.

22. De vorderingen, andere dan die voorzien onder artikels 11 en 12, tegen de Verkoper verjaren alleszins na het verstrijken van een jaar na de levering.

23. Het niet aandringen door de Verkoper op om het even welk recht zoals bepaald in deze Voorwaarden of de wet of zoals anderszins overeengekomen tussen partijen kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van zulk recht, tenzij zulke afstand door de Verkoper expliciet en schriftelijk gedaan werd.

24. De rechtbank van koophandel te Gent afdeling Gent is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van eventuele betwistingen. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. De toepassing van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, goedgekeurd door de Wet 4 september 1996, B.S. 1 juli 1997, is uitdrukkelijk uitgesloten.

1. Les présentes conditions générales de vente (les “Conditions Générales de Vente”) sont applicables à tout accord conclu entre la société identifiée sur la facture ou la confirmation de commande en tant que vendeur ou fournisseur de services (le “Vendeur”) d’une part et l’acheteur ou le destinataire de services (l’“Acheteur”) d’autre part. Elles s’appliquent également à toute offre faite par le Vendeur et toute commande de biens ou de services effectuée auprès du Vendeur.

2. Les termes et conditions du Vendeur prévalent et excluent l’application des termes et conditions de l’Acheteur.

3. Les offres et engagements de vente dans le chef des représentants du Vendeur ne lient le Vendeur qu’après que le Vendeur les ait confirmés par écrit par la poste ou par e-mail. Le placement d’une commande par l’Acheteur auprès du Vendeur lie l’Acheteur conformément aux présentes Conditions Générales de Vente. La confirmation écrite d’une telle commande par le Vendeur rend l’accord opposable au Vendeur.

4. Les factures du Vendeur sont payables à son siège social. Tel est également le cas lorsque le Vendeur a une lettre de change à l’égard de l’Acheteur.

5. Le Vendeur se réserve le droit de facturer une somme forfaitaire à l’Acheteur afin compenser les coûts et les dépenses supplémentaires pour le transport de marchandises sur certaines voies dans le territoire belge soumises à une tarification routière, quelle que soit la distance de transport effectivement parcourue. Le Vendeur se réserve le droit de transporter les marchandises via l’itinéraire qu’il aura choisi.

6. La commande ne sera effectuée qu’après réception d’un acompte de 30% du montant total de la facture. Le solde est payable au comptant lors de la livraison, sauf stipulations contraires.

7. Chaque facture impayée (même partiellement) à l’échéance, engendrera de plein droit et sans mise en demeure préalable l’application d’une clause pénale forfaitaire de 15 % avec un minimum de 250,- euros par facture. En outre, chaque facture impayée engendrera de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt de 1 % par mois; chaque mois commencé étant considéré en tant que tel comme un mois générant des intérêts.

8. En cas de non-respect, même partiel, par l’Acheteur, des conditions de paiement convenues ainsi qu’en cas de dépassement d’une échéance, fût-ce d’un seul jour, toutes les factures non échues deviendront de plein droit et sans mise en demeure, immédiatement exigibles quelles qu’aient pu être les conditions de paiement convenues antérieurement.

9. Les marchandises, même expédiées franco, sont transportées aux risques et périls du destinataire.

10. Il est du devoir de l’Acheteur lors de la livraison des marchandises de vérifier immédiatement (i) si les marchandises sont entachées de défauts visibles et (ii) si la quantité fournie est exacte. Tout problème de nonconformité doit être signalé au moment de la livraison. Aucune réclamation qualitative ou quantitative de l’Acheteur ne sera prise en considération si elle n’est pas formulée par écrit dans les 48 heures de la livraison. L’Acheteur perd tout droit de contester lorsqu’il transforme les marchandises, de quelque manière que ce soit.

11. Le Vendeur décline toute responsabilité pour les vices cachés 6 mois après la date de livraison.

12. Sauf disposition contraire expresse, les délais de livraison sont donnés à titre purement indicatif et ne lient en aucun cas le Vendeur. Le retard dans la livraison ne peut en aucun cas donner lieu à l’annulation de la commande ou à une compensation au bénéfice de l’Acheteur.

13. L’Acheteur assurera les marchandises confiées au Vendeur en vue de traitement, préparation et/ou transformation, entre autres contre le feu, la foudre, les explosions, les accidents, dégâts suite à une tempête, les dégâts des eaux, les inondations et les cambriolages et les coûts connexes (collecte, élimination, ...); y compris l’abandon de recours par les assureurs à l’égard du Vendeur et par rapport à tout autre tiers. Sauf disposition contraire, ces marchandises restent à tout moment auprès du Vendeur au risque de l’Acheteur. Le Vendeur a un droit de rétention et un privilège sur ces marchandises, conformément à la loi du 5 mai 1872 relative au gage, dans le cadre de toutes les demandes actuelles et futures du Vendeur à l’égard de l’Acheteur.

14. Tout cas de force majeure libère le Vendeur de ses obligations si celui-ci en fait état. En aucun cas l’Acheteur ne pourra résilier le contrat sauf si la force majeure est dûment constatée. Dans ce cas, l’Acheteur ne pourra faire supporter au Vendeur les surcoûts éventuels d’une commande passée auprès d’un tiers.

15. En cas de survenance d’événements imprévisibles et/ou de modification fondamentale des circonstances imposant au Vendeur une charge inéquitable découlant de la présente convention, le Vendeur et l’Acheteur se consulteront afin d’ajuster le contrat aux circonstances modifiées. A défaut d’accord des parties dans un délai de 15 jours à compter de la demande d’adaptation du Vendeur, le Vendeur aura la faculté de mettre fin au contrat, sans indemnité, pour autant que cela ait lieu par lettre recommandée.

16. En cas d’insolvabilité d’une des parties, ou toute autre situation de concours, les dettes et les créances mutuelles seront compensées. Le solde net de cette compensation et/ou de ce règlement sera dû par l’une ou l’autre partie. Le netting ou la compensation sera basée sur la facturation et la correspondance et détails communiqués par lettre, fax ou e-mail entre les administrations des parties, qui ont l’obligation de suivre minutieusement les compensations dans leur comptabilité et d’introduire et compléter les ordres de transfert dans un système actuel. Le Vendeur et l’Acheteur conviennent que suite à un netting ou une compensation, indépendamment d’un paiement ou non du solde dû, les obligations compensées s’éteindront pour ce qui reste. Dès lors, la partie titulaire du solde net disposera seulement d’une créance à l’encontre de l’autre partie pour ce solde net.

17. Les marchandises restent la propriété du Vendeur jusqu’au moment de leur paiement intégral par l’Acheteur. Le risque lié à la marchandise est transféré à l’Acheteur à partir de la conclusion du contrat. Les avances payées seront conservées pour couvrir les pertes sur la vente future. La réserve de propriété du Vendeur ne subit pas les effets de la situation de concours prévue à l’article précédent.

18. Même après l’exécution partielle d’un contrat, le Vendeur a le droit, si le crédit de l’acheteur s’affaibli, d’exiger de l’Acheteur les garanties estimées nécessaires par le Vendeur en vue de l’exécution correcte des engagements pris. Le refus de l’Acheteur d’accepter cela donne au Vendeur le droit de résilier le contrat en tout ou en partie, sans compensation pour l’Acheteur. Ce qui précède vaut également en cas de défaut de paiement, même en partie, dans le chef de l’Acheteur dans les délais impartis.

19. Les marchandises qui ont fait l’objet d’une confirmation de commande, doivent être prises dans le délai imparti. Dans le cas où ces marchandises ne sont pas retirées à temps, le Vendeur se réserve le droit de résilier en tout ou partie la vente, ou d’exiger de l’Acheteur que celui-ci vienne prendre la livraison sans toutefois perdre le droit à une indemnisation dans chacun de ces cas.

20. La responsabilité du Vendeur est en tout cas limitée aux dommages directs prouvés par l’Acheteur et ne peut pas dépasser le montant maximal de la facture hors TVA. Le Vendeur ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages indirects (y compris les frais d’installation ainsi que les frais de démolition des biens ou services livrés), de la perte de profits et de toute autre dommage indirect.

21. Le Vendeur n’est pas responsable des dommages résultant d’endommagements pendant le transport des marchandises, d’un traitement incorrect ou négligent par les représentants de l’Acheteur et de tiers, ni des dommages causés par le retard par des tiers. 22. Les demandes, autres que celles prévues aux articles 11 et 12, à l’encontre du Vendeur se prescrivent en tout cas après l’expiration d’un an après la livraison.

23. Le fait que le Vendeur n’insiste pas sur un quelconque droit prévu dans les présentes Conditions Générales de Vente ou sur tout accord entre parties ne peut pas être interprété comme une renonciation à ce droit, à moins que cette renonciation ait été faite explicitement et par écrit par le Vendeur.

24. Le Tribunal de Commerce de Gand, Division Gand a compétence exclusive pour régler les différends éventuels. Seul le droit belge est applicable. L’application de la Convention de Vienne du 11 Avril 1980 sur la vente internationale de marchandises, approuvée par la loi du 4 septembre 1996, M.B. 1er juillet 1997, est expressément exclue.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Neem contact met ons op

Bewijs dat u geen robot bent
Error 404